Anonimowa skrzynka na sygnały

Misja, wizja i wartości szkoły

WIZJA SZKOŁY

 


Nasza szkoła jest placówką, która:

 1. Wychowuje i kształci w bezpiecznej i twórczej atmosferze.

 2. Pomaga uczniom w zdobywaniu i opanowaniu wiedzy oraz umiejętności w stopniu, na jaki pozwalają ich zdolności i predyspozycje.

 3. Kształci uczniów, radzących sobie w zmieniającym się współczesnym świecie i coraz bardziej wymagającej rzeczywistości.

 4. Gwarantuje rzetelną wiedzę i umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki.

 5. Kształtuje postawy patriotyczne, poczucie przynależności do środowiska lokalnego oraz kraju.

 6. Promuje aktywny i zdrowy styl życia.

 7. Zapewnia wszechstronny rozwój ucznia, uwzględniając indywidualne potrzeby ucznia i zasoby szkoły.

 8. Wspólnie z rodzicami uczestniczy w procesie budowania systemu wartości, takich jak: przyjaźń, uczciwość, prawdomówność, odpowiedzialność i sprawiedliwość.
MISJA SZKOŁY


 

 

 1. Szkoła stwarza optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów.

 2. Szkoła wychowuje człowieka kulturalnego, aktywnego, twórczego, odpowiedzialnego, otwartego na potrzeby innych.

 3. Szkoła uczy szanować środowisko przyrodnicze, naszą kulturę i tradycje.

 4. Szkoła uczy jak radzić sobie ze stresem i rozwiązywaniem problemów.

 5. Szkoła uczy dobrej komunikacji ze światem, samodzielnego uczenia się i umiejętności współpracy w grupie.

 6. Zapewnia uczniom pomoc w zakresie poradnictwa dydaktycznego, wychowawczego, zawodowego i zdrowotnego.


 
WARTOŚCI

 

 1. Szacunek.

 2. Uczciwość.

 3. Odpowiedzialność.

 4. Sprawiedliwość.

 5. Prawdomówność.

 6. Tolerancja.