Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy

Polityka prywatności

Administrator 

danych

osobowych 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

IM.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

UL. JANA PAWŁA II 41A

47-440 NĘDZA

 

Inspektor 

danych

osobowych

 

SERWIS OCHRONY INFORMACJI

WOJCIECH HOSZEK

kontakt@inspektorrodo.pl

tel. 575 515 035

 

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w NĘDZY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich z siedzibą w Nędzy, ul. Jana Pawła II 41a, tel. 32 410 24 35, email: zsgnedza@wp.pl
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy jest p. Wojciech Hoszek, kontakt@inspektorrodo.pl, tel. 575 515 035.
  3. Dane osobowe dzieci i rodziców są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/d/e/f, w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą danych osobowych dzieci i rodziców będą instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych.
  5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki.  Po zakończeniu nauki, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa. Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych dzieci i rodziców przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
  7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  9. Dane osobowe dzieci i rodziców nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.